محتوا
om_3_us.jpg

بازاریابی آنلاین

افکتیو ورلد خدمات بازاریابی آنلاین را در بیش از 60 کشور و به 36 زبان ارائه می کند.  برنامه ریزی کمپین و اجرای آن با همکاری تنگاتنگ با مشتری انجام می شود تا از تطابق آن با اهداف بازاریابی اطمینان حاصل شود. افکتیو ورلد کلیه ارتباطات با زیرمجموعه های مربوطه در کشورهای دیگر و همچنین ارائه دهندگان خدمات و همکاران را خود به انجام می رساند. مستند سازی پیوسته کلیه اقدامات انجام شده در کنار یکپارچگی واحدهای کسب و کار، منجر به اثربخشی و شفاف سازی شده و از سرمایه گذاری انجام شده به بهترین شکل محافظت به عمل می آورد.

 

واحد بازاریابی به کمک مرکز تماس داخلی می تواند گامی فراتر برداشته و واجد شرایط بودن درخواستها، بررسی دقیق تر درخواستها و ارتباط مستقیم با مخاطبان هدف (مثلاً دعوت به بازدید از غرفه شرکت در نمایشگاه) را به انجام رساند.

 

 

 

inxmail_logo.jpg Sapphire_Searchmetrics.png brandwatch_logo_2016.jpg google_partner.jpg Bing Ads Accredited Professional