محتوا
intercultural competence

مهارت میان فرهنگی

موفقیت استراتژی بازاریابی بین الملی، بیش از پیش در گرو توانایی سازمان در پاسخگویی به بسترهای فرهنگی متفاوت قرار دارد.

انستیتو مهارت میان فرهنگی افکتیو مشتریان را در خصوص خلق و تطبیق تصویری مبتنی بر فاکتورهای فرهنگی بین المللی یاری می کند. این انستیتو معیارهای مشخص شده بازاریابی را بر اساس فرهنگ های مختلف مورد بررسی قرار داده و توصیه هایی در خصوص طراحی، ارتباطات و نام گذاری برند در فرهنگ های مختلف ارائه می دهد. همچنین امکان بررسی وب سایت مشتری و ارائه پیشنهادهایی در خصوص بهبود آن از منظر ارزش های میان فرهنگی مبتنی بر تحقیقات و دانسته های درون افکتیو وجود دارد.